Avís legal

 

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la política de privacitat que regeix el tractament de dades personals als clients, els usuaris i altres tercers que proporcionen a la empresa de RAprocess, S.L. (d’ara en endavant RAprocess) pels diferents productes i serveis que ofereixen.

Per més informació sobre els diferents productes i serveis que ofereix RAprocess pot comunicar-se a través de la pàgina web http://www.raprocess.com/

·         RAprocess, S.L., establerta a la plaça Generalitat, 16, 08251 - Santpedor (Barcelona), amb CIF  B-66399411, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 44528, foli 36, pàgina 458798, inscripció 1a.

2. OBJECTIU

L’objectiu de la present Política de Privacitat té per objecte informar als clients, usuaris i altres tercers la forma en què es recullen, tracten i protegeixen les dades personals facilitades a RAprocess de diferents productes i serveis que ofereixen.

3. LEGISLACIÓ

Aquesta política es regeix per la legislació espanyola i, en particular, a través de:

·         Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

·         Real Decret 1720/2007 , de 21 de desembre , que aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15 /1999.

·         Una altra legislació o regulació relacionada o similar aplicable.

4 . RECOPILACIÓ I ÚS DELS TRACTAMENTS

Les dades personals que es demanen als clients, usuaris i altres tercers són les dades mínimes necessàries per oferir i gestionar els productes i serveis de manera correcta i són les adequades pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per la qual es sol·liciten.

Els efectes del tractament de les dades personals recollides son per dur a terme negocis, gestió, gestió de la comunicació, gestió de màrqueting, gestió d’administració i suport als usuaris en relació als productes i serveis que ofereix RAprocess.

Les dades personals proporcionades pels clients, usuaris i altres tercers han de ser precises i correctes per respondre amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari s’anul·laran les dades.

Les dades personals seran tractades de manera lleial i lícita.

Les dades personals que es recullin seran per satisfer les necessitats establertes en el present document, i no seran utilitzades per altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats que varen ser recopilades. No obstant, es conservaran durant un període que pot ser necessari en algun tipus de responsabilitat de
RAprocess derivada de la relació amb els clients, els usuaris o altres tercers.

5. INFORMÀTICA I CONSENTIMENT

Les dades personals s’emmagatzemaran en els arxius que formen part del sistema de informació de RAprocess i seran tractades amb la finalitat de dur a terme les finalitats a dalt indicades.

RAprocess pot utilitzar les dades personals per enviar informació comercial sobre els seus productes i serveis o altre informació que creiem que pugui ser d’interès pels clients, usuaris i altres tercers.

Els arxius que contenen dades de caràcter personal estan registrats a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els clients, usuaris i altres tercers proporcionen tractament de dades personals autoritzades per dur a terme les finalitats establertes en el punt anterior.

6. COMUNICACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals es comunicaran entre RAprocess per gestionar adequadament els productes i serveis requerits pels clients i altres terceres parts, així com els mitjans resultants.

Aquestes dades també podran ser comunicades al Govern, autoritats administratives, judicials i/o policials, sempre i quan s’estableixi per llei.

7. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal seran tractades amb total confidencialitat. RAprocess es compromet al secret professional respecte les mateixes i garanteix el deure de seguir prenent les mesures de seguretat necessàries.

RAprocess ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al que estan sotmeses, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, segons la legislació vigent sobre protecció de dades personals.

RAprocess també ha implementat mesures de seguretat addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació i els processos de constant supervisió, seguiment i avaluació per garantir la privacitat de les dades.

No obstant, la transmissió d’informació a través de xarxes de comunicació i Internet no és completament segura, i tot que RAprocess durà a terme esforços per protegir la informació personal, no podem garantir la seva seguretat durant el trànsit per les xarxes de la comunicació.

Tota la informació que proporcionen els clients, els usuaris i altres tercers per la present serà enviada al seu propi risc.

8. EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els clientes, usuaris i altres tercers que hagin proporcionat informació personal a la empresa RAprocess poden anar a ella amb l’objectiu d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes establerts en la legislació vigent sobre protecció de dades personals.

Per l’exercici dels drets es poden dirigir, per qualsevol mitjà que acrediti l’entrega i recepció de la sol·licitud al RAprocess, plaça Generalitat, 16, 08251 - Santpedor (Barcelona), o a la següent direcció de correu electrònica: raprocess@raprocess.com, amb la referència “ Protecció de Dades” especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la demanda.  

9. Altra informació que es gestiona i UTILITZA

RAprocess pot utilitzar eines de software analítiques o altres parts implicades per recollir i utilitzar automàticament informació que no inclogui dades personals. Aquesta informació pot incloure les propietats del dispositiu, el control d’accés al mitjà (MAC), la direcció i l’identificador de dispositiu únic o un altre identificador del dispositiu (Device ID), la plataforma de software del dispositiu i el firmware, les comunicacions del operador, el progrés en el joc, el temps dedicat, la puntuació i els registres i altra informació que vostè seleccioni de RAprocess per millorar els productes i serveis que ofereix.

10. MENORS D’EDAT

Raprocess entén la importància de protegir la privacitat dels nens, especialment en un entorn virtual.

RAprocess no realitza el tractament de forma voluntària de les dades personals de menors d’edat sense el consentiment previ dels pares o tutor legal. En el cas que es tingui coneixement del fet que les dades personals utilitzades corresponen a un menor d’edat sense l’autorització, es prendran les mesures necessàries per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

11. ALTRES

Per qualsevol consulta sobre aquesta política pot ser enviar a la direcció de correu electrònic: raprocess@raprocess.com

12 . DURADA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat RAprocess actualitzada al octubre de 2015.

RAprocess es reserva el dret de modificar la seva política de  privacitat en el cas que es produeixi un canvi en la legislació, propis criteris doctrinals, jurisprudencials o de negoci. Si es produeix alguna modificació en aquesta política, el nou text serà publicat en aquest lloc web.

Es recomana als clients, usuaris i altres tercers que accedeixin periòdicament a aquesta política de privacitat en la pàgina web http://www.raprocess.com/


 

CONTACTA'NS